De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; dr. H. Bleker en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; mw. drs. E.I. Schippers hebben middels een brief aan de Tweede Kamer d.d. 25 november 2011 gesteld dat ze het essentieel achten dat de kwaliteit van de dierenarts geborgd wordt en vinden dat het kwaliteitsplan van de KNMvD de juiste elementen hiervoor bevat.

Klik hier voor de brief

Voorwaarde was wel dat de veterinaire beroepsgroep vanaf 2013 haar kwaliteit middels richtlijnen en professionele groei op een transparante manier kan aantonen. Om de regie over dit proces te houden heeft de KNMvD het initiatief genomen om invulling te geven aan een kwaliteitsbeleid. Onderdelen daarbij zijn: 

  • Al bestaande sectorspecifieke registers ondersteunen en daar waar nodig versterken.
  • Een centraal kwaliteitsregister dierenartsen, het CKRD, opzetten; een specifiek register waarin geaccrediteerde nascholing wordt opgenomen en waaraan dierenartsen zich vrijwillig kunnen verbinden.
  • Het ontwikkelen van richtlijnen voor veterinair handelen. 

De stuurgroep van het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen (KD) adviseert het bestuur van de KNMvD ten aanzien van het beleid en de uitvoering rondom het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD).

De KNMvD betrekt

De KNMvD betrekt de beroepsgroep zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van de verschillende onderdelen van het kwaliteitsbeleid. Zo hebben vertegenwoordigers van de beroepsgroep zitting in de verschillende organen die inhoud geven aan de sectorspecifieke registers, bestaat de stuurgroep KD, die uit dierenartsen die verbonden zijn via hun (vak)groepsbesturen aan de KNMvD en bepalen dierenartsen zelf de onderwerpen en inhoud van de richtlijnen. De medewerkers van het bureau van de KNMvD ondersteunen en adviseren daarbij.